POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o Państwa prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi. 

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora. 

 1. Kim jest Administrator Danych?


Administratorem danych jest CENTRUM COUNSELLINGU GESTALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą KRAKÓW 31-464, ul. Wiejska 5, wpisana w KRS pod numerem 0001033829 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XI Wydz.Gosp.KRS w Krakowie, REGON 525216044, NIP 6751781797, wysokość kapitału zakładowego 5000 zł.; dane kontaktowe : mail: gestalt@haller.gestalt.pl, tel. +48 668 733 931 

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników Strony internetowej, a także w przypadku danych przekazywanych Administratorowi w inny sposób (np. drogą telefoniczną lub e-mailową).

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – CENTRUM COUNSELLINGU GESTALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą KKRAKÓW 31-464, ul. Wiejska 5, wpisana/ny w KRS pod numerem 0001033829 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XI Wydz.Gosp.KRS w Krakowie, REGON 525216044, NIP 6751781797, wysokość kapitału zakładowego 5000 zł.
 2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem https://www.gestalt.haller.krakow.pl  wraz z podstronami.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej lub w inny sposób kontaktuje się z Administratorem.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 5. W jakim celu zbieramy Państwa dane? Jak długo je przetwarzamy? 

Możemy przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

 1. Komunikacji z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, itp.
  Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub ustania celu biznesowego; Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Państwem. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
 1. Zawarcia umowy i jej realizacji, w tym zapisu na konferencje, szkolenia, obozy
  i wydarzenia oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze


Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń
w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami,
a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
a w przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 1. Wysyłki Newslettera, w tym wysyłki informacji marketingowych m.in.
  o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach.


Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu usług i wydarzeń Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.

Do celów komunikacji handlowej, potrzebujemy Państwa zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możecie ją Państwo w każdej chwili wycofać klikając link w stopce maila lub pisząc do nas na adres podany wyżej.

 1. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, Linkedin) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji
  z Państwem, kierowania do Państwa treści marketingowych
   

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydują się Państwo na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawicie Państwo swoje dane na platformie zarządzanej przez nas, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z nami.

Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 1. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń

Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Przetwarzania wizerunku

W przypadku gdy przekażecie nam Państwo swoje dane w postaci wizerunku
w celach promocyjnych i marketingowych, dane te będą przetwarzane w oparciu
o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu usług, realizowanych projektów i wydarzeń Administratora. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub ustania celu biznesowego –
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych ma charakter dobrowolny. 

Z uwagi na brzmienie ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dane w postaci wizerunku będą utrwalane, wykorzystywane
i rozpowszechniane w oparciu o Państwa zgodę. Możecie ją Państwo w każdej chwili wycofać pisząc do nas na adres podany wyżej.

Zakres zgody na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku przez Administratora do celów marketingowych i promocyjnych:

Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku nieodpłatnie, w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie w materiałach służących popularyzacji działań Administratora, w tym rozpowszechniania ich w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, portalach społecznościowych, forach, w prasie, broszurach, ulotkach, itp. Zgoda dotyczy także możliwości przetwarzania wizerunku poprzez: kadrowanie, obróbkę cyfrową (np. poprawienie kolorytu zdjęcia, nałożenie filtru do nagrania itp.) oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami. Zgoda może być w każdej chwili wycofana.

 1. Zbierania danych wrażliwych.

Dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o Państwa świadomą i dobrowolną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

 1. Rekrutacji

Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu i przez czas konieczny do:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy, a w przypadku danych dodatkowych dobrowolnie przez Państwa podanych – w oparciu o Państwa zgodę,
 2. do celów przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, przez okres maksymalnie 5 lat (okres ten liczony jest od zakończenia roku, w których aplikacja została pozyskana).
 1. Komu możemy przekazać Państwa dane?


Przekazujemy Państwa dane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne. W razie potrzeby, Państwa dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji celów, tj. firmie hostingowej, firmie wspierającej w obsłudze Klienta oraz realizacji umów, firmie świadczącej usługi chmurowe, firmie informatycznej, firmie świadczącej usługi wysyłki newslettera, operatorom pocztowym lub firmie kurierskiej, podwykonawcom, innym podmiotom współpracującym przy realizacji zleceń, prawnikom, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur. Dane mogą być także udostępniane podmiotom wskazanym przez Państwa lub innym podmiotom posiadającym podstawę prawną do udostępnienia im danych (np. organy państwowe). Co do zasady nie dochodzi do przekazywania danych do państw trzecich, a jeśli ma to miejsca, to przekazanie następuje wyłącznie w oparciu o standardowe klauzule umowne, zgodę lub inne prawne zabezpieczenia przewidziane przez RODO, co daje gwarancję ochrony danych. Dane w oparciu o zabezpieczenia przewidziane przez RODO mogą być przekazywane do: 

 1. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 2. UAB MailerLite, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania,
 3. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399.
 1. Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z RODO, przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.


Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

 1. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych


W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego
i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

 1. Polityka plików cookies 
 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 8. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.: 
  1. Google Analitycs – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej.
  2. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na       Facebooku.
 9. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 10. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w VII Polityki prywatności będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.
 11. Dane zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:
 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
 4. w celach statystycznych i marketingowych,
 5. w celu realizacji umowy z Użytkownikiem.
 6. Wtyczki społecznościowe

Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook, Instagram, Linkedin. Zasady dot. przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.

 1. Współadministrowanie 

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest CENTRUM COUNSELLINGU GESTALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą KRAKÓW 31-464, ul. Wiejska 5, wpisana w KRS pod numerem 0001033829 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XI Wydz.Gosp.KRS w Krakowie, REGON 525216044, NIP 6751781797, wysokość kapitału zakładowego 5000 zł.; dane kontaktowe : mail: gestalt@haller.gestalt.pl, zwana dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony.

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i współadministratorem.